اخوان المسلمین؛ مانده از قافله سیاست، بریده از جامعه