چرا مرکزگرایان در میدان سیاست قابل اعتماد نیستند؟
01.02.2021 - 22:24
 
بنا بە برخی خبرها، چندی پیش میرحسین موسوی ( تئورسین پروژە رعب و وحشت دهە شصت ) با تنی چند از فعالان سیاسی داخل کشور تماس تلفنی برقرار کردە و این موضوع در محافل خودیها بازتابهایی یافتە و عدەای روی ان مانور دادەاند. در واکنش بە هیجان این عدە، چهرە قابل اعتماد و پاک و شجاع ایرانی خانم مسیح علی نژاد در تویتی نوشتە" برای آن عدە کە از تماس تلفنی میرحسین موسوی بە " ارگاسم سیاسی " میرسند بدانند کە در این هفتە عدەای از خانوادە قربانیان قیام ابان احضار شدەاند کە حق تماس با خبرنگاران را ندارند ".
تویت خانم مسیح علی نژاد بە مذاق مرکزگرایان خوش نیامدە و بهانەای برای مداحان حکومتی خارج از کشور و نایاکیان شدە تا علیە این بانوی شجاع و صریح الهجە جبهەگیری کنند.
تا دە سال پیش تصور غالب این بود کە ایرانیان مقیم خارج از کشور بنوعی با رژیم زاویە دارند و افراد مقیم خارج طیفی هستند کە جامعە میتواند روی نیروی آنان حساب بازکند اما واقعیت این است کە بیشترین خنجر را ایرانیان خارج از کشور از پشت بە مردم ایران میزنند. علت چیست کە ایرانیان مدعی ازادی ایران بمثابە پیادە نطام عمل میکنند خود فرصت مناسب و بحث ویژەای می طلبد کە در توان این نوشتار نیست، اما در یک جملە میتوان ریشە این پسرفتها را در فرهنگ بیمار ایرانیان برگرداند. وقتیکە ایرانیان مقیم ممالک متمدن غرق در مذهب شیعی در قالب دستەهای سینەزنی در خیابانهای شهرهای کشورهای کانادا، اسپانیا،بریتانیا، اتریش، ترکیە و ...... صف می بندند و یا برای شرکت در انتخابات جلو دوربین ظاهر میشوند نمیتوان بە ایندە ایران امیدوار بود. بیچارە حسن قشقاوی کە زمانی سخنگوی وزارت امور خارجە بود زیاد هم بیراە نمیگفت کە ادعا میکرد ٩٧% ایرانیان خارج از کشور ارتباطات کنسولی دارند.
خانم مسیح علی نژاد بخوبی بە عمق فرهنگ دروغ و دورویی این دستە از ایرانیان آگاە هست و میداند کە هیجان برای تماس تلفنی نە نتیجە شجاعت موسوی یا مخاطبینش بلکە تاکتیک رژیم برای گرم کردن فضای سیاسی بعداز روی کار امدن دولت بایدن است کەبخوبی آنرا ارگاسم سیاسی عنوان میکند. اینان اگر حافظە تاریخی داشتند از خود سوال میکردند کە ( چە بر سر شعارهای ما بیشماریم ) و = رای ما چە شد ) امد و بە کجا ختم شد؟
واقعیت این است حاکمیت فعلی برازندە مرکزگرایان ( فارس محور ) و رژیم حاکم در واقع بیشترین خدمت را بە انان کردەاست بنابراین حملە بە خانم علی نژاد بگونەای ابراز وفاداری بە نظام است. در سایە همین رژیم بودە کە این دستە از مرکزگرایان فربە و ثروتمند شدە و بسیار شاهانە زندگی میکنند. مرکزگرایان فارس محور نشان دادەاند کە دغدغە انان ازادی و عدالت نیست و صدالبتە الویت را بە رفاە و امنیت مرکز میدهند ورژیم فعلی نیز دراین مرد سنگ تمام گذاشتە است.
مرکزگرایان نشان دادەاند کە ریختن خون جوانان ملتهای غیرفارس برای انان اهمیتی ندارد و تنها زمانی وجدانشان بیدار می شود کە یک فارس کشتە شود همانگونە روزانە شاهد برخی موارد جزئی هستیم کە بازتاب فراوانی می یابد اما نسبت بە کشتار خلقهای غیرفارس بی تفاوت هستند.
واقعیت این است کە هجمەهای کە این روزها علیە زنان ازادەای چون مسیح علینژاد انجام میشود، خود نشان از بروز فرهنگ مردسالارانە جامعە ایران دارد . انچە کە باید بمیان اورد این است کە حساب زنان ایرانی را کە خود تحت ستم جامعە مردسالار هستند از مرکزگرایان جدا نمود. در یک دهە گذشتە نیز شاهد بودەایم کە زنان ایرانی همانند ملتهای غیرفارس هزینە زیادی متحمل شدەاند.
مطمئنا تاریخ از بیان فرهنگ سخیف ایرانیان در میدان سیاست و در حق زنان ایرانی و ملتهای تحت ستم شرم خواهد کرد اما در عین حال رفتار انان ایران را بە مسیری غیرقابل بازگشت خواهد کشاند.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

هادی صوفی زادە

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما