توقف حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی و خودداری از مداخله در امور کشورهای عربی