حق تحصیل به زبان مادری، یکی از حقوق اساسی انسان‌ها