خامنه ای اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرد و امریکا به تحریم‌های ادامه می دهد