بازی ماهرانه تهران با برگه هسته‌ای برای تسلط بر منطقه