سلام نامت چیست؟

امروز هشتم مارس با نام تو آغا زمی شود
هزاران پرنده در گلو گاه صبح نام ترامی خوانند
نام تو بر پیشانی آفتاب نقش می بندد
هزاران نیزه خورشید با نام تو پرده شب را می درند
تا دروازه صبح با نام تو گشوده شود
روز با نام تو آغاز می گردد!
سلام!
روزت خجسته باد
سلام نامت چیست؟
نامت کنجکاویست
شهامت نافرمانی است
طاقت است و کار
نامت سیب است بانشانی ازدندان .
نامت درخت است
سایه است که زیر آن بیاسائی
ریشه است که در آن چنگ زنی تا استواری یابی
نامت آوند است که شهد زندگی در آن جاری است
نامت میوه است
نامت دریاست
صخره است
موج است
دانه صدفی است که بر ساحل می افکنی
نامت زیبائیست
عشق است
زندگی است
خاطره است
گره خورده با قامت زمان
نامت آسمان است
روز است
امروز هشتم مارس با نام تو آغا زمی شود
هزاران پرنده در گلو گاه صبح نام ترامی خوانند
نام تو بر پیشانی آفتاب نقش می بندد
هزاران نیزه خورشید با نام تو پرده شب را می درند
تا دروازه صبح با نام تو گشوده شود
روز با نام تو آغاز می گردد!
سلام!
روزت خجسته باد
ابو الفضل محققی
 
 
 
 
 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: