برنامە بزرگداشت "نقش زنان در جنبش فدائی در روز جهانی زن"

با این نگاه و در بزرگداشت پنجاه سال جنبش فدایی، ، سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت برنامه‌ای در هشت مارس امسال تدارک دیده است که در آن به نقش زنان در جنبش فدایی و نقش و پیوند جنبش فدایی با جنبش زنان می‌پردازد و همە‌ی کوشندگان راە حقوق زنان و معتقدان بە آزادی و برابری انسانها را بە حضور در آن فرامی خواند.

قلبی کە در آن سوی زمان جاریست

در مبارزات تاریخی زنان میهن ما در راە احقاق حقوق انسانی خود، فدائیان خلق بسیار کوشیده‌اند. جنبش فدائیان بە درازای تاریخ پر فراز و نشیب خود، پرشور و آگاهانە در این راە قدم گذاشتە و با افراشته نگاه داشتن پرچم زنان و نقش برجستە و بی بدیل آنان در میان جنبش حق طلبانە خود، تلاش کردە کە مسیر رسیدن بە آزادی و عدالت را کوتاەتر کند.
هشت مارس، روز زن، در گستردەترین معنای خود، تماس با زن بعنوان نیمی از جامعە انسانی است کە در کشور ما کماکان زیر ستم، فشار جامعە مردسالار  و انواع و اقسام اجحافات قراردارد و همیشە و هر سال مناسبت مهمی است کە دوبارە بە این نکتە اساسی بازگردیم کە آزادی انسان اساسا در گرو آزادی زنان است.
با این نگاه و در بزرگداشت پنجاه سال جنبش فدایی، ، سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت برنامه‌ای در هشت مارس امسال تدارک دیده است که در آن  به نقش زنان در جنبش فدایی و نقش و پیوند جنبش فدایی با جنبش زنان می‌پردازد و همە‌ی کوشندگان راە حقوق زنان و معتقدان بە آزادی و برابری انسانها را بە حضور در آن فرامی خواند.

کانال یوتیوب « رسانه »

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: