جنبش فدایی و ً جنبش حق طلبی ً ملیت های تحت ستم ایران - بخش سوم ، پرسش و پاسخ

روز ١٣ ماە مارس، برابر با ٢٣ اسفند، جلسەای از طرف جمعی از فعالین و طرفداران جنبش فدائی در زوم برای فعالین مدنی و سیاسی یوسف کر و فرخ نعمت پور برگزار شد. در اینجا توجە شما را بە شنیدن بخش پرسش و پاسخ برنامە جلب می کنیم کە در آن جمعی از مشارکت کنندگان بە طرح سئوال و دیدگاههای خود پرداختند
بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: