با قرارداد چپید زیر پتو – رَپَتو، آی رپَتو، آی رپتو!