چرا قدرت‌های جهانی انتخابات گرینلند را از نزدیک دنبال می‌کردند؟