نهادهای امنیتی ایران فرزند علی سیستانی را حامی جریان غربگرا معرفی می‌کنند