فائزه هاشمی؛ از پشیمانی از انقلاب ۵۷ تا دفاع تمام عیار از پدر