گزارش اطلاعاتی آمریکا: سرمایه‌گذاری‌های چین، کشورهای در حال توسعه را بدهکار می‌کند