براندازی با بدگویی از دشمنان جمهوری اسلامی جور درنمیاید

برای مبارزه با جمهوری اسلامی ما نیاز به هم آوایی داریم ‌و جنبشی سازنده که بتواند به جبه ‌ای ملی تبدیل گردد . با وضع آشفته اپوزسیون ما پس از ۴۲ سال سردرگمی باید عادت زشت بدگویی کنار گذاشته شود. توجه بفرماید که بدگویی کوبیدن افراد است، در حالیکه انتقاد به کار افراد توجه دارد و نه به شخصیت افراد.

هر کسی زیر هر پرچمی تفرقه اندازی کند برای ساخت یک اپوزیسیون کاری در برابر جمهوری اسلامی کار درستی نمیکند. هر کسی‌ که از این و آن بد بگوید باید سرزنش شود، زیرا هر گونه بد گویی تنها در جهتِ بقای نظام و مغایر با منافع ایران و ایرانی است.

 

برای مبارزه با جمهوری اسلامی ما نیاز به هم آوایی داریم ‌و جنبشی سازنده که بتواند به جبه ‌ای ملی تبدیل گردد . با وضع آشفته اپوزسیون ما پس از ۴۲ سال سردرگمی باید عادت زشت بدگویی کنار گذاشته شود. توجه بفرماید که بدگویی کوبیدن افراد است، در حالیکه انتقاد به کار افراد توجه دارد و نه به شخصیت افراد.  بدگویی با انتقاد و راست گویی یکی نیست . آرمان بدگویی کم ارزش کردن افراد است، در حالیکه انتقاد به کار افراد توجه دارد و نه به شخصیت یا خانواده یا گذشته افراد. یرای سنجش و نمونه در بازی فوتبال، بدگویی برابر است با   ضربه زدن  به بازیگر است و انتقاد برابر است با  ضربه زدن  به توپ

بیایم به کار افراد توجه کنیم. برای نمونه شاهزاده رضا پهلوی سال‌های سال است که راه مبارزه را  نشان داده ا‌ند و بسیار روشن در مورد لزوم مبارزه مدنی روشن گرایی کرده ا‌ند و همچنین کوشش می‌ کنند اپوزیسیون را متحد  کنند و ما خوب میدانیم که اتحاد پیش زمینه پیروزی است. پس کار ایشان درست است و برای همین در درون و برون مرز بسیار نیکنام هستند. 
 
جناب شهریار آهی نیز مبارز بسیار متفکری هستند. من در سخنرانی‌ام در لندن در یک همایش مشروطه خواهان که به سامانه پارلمانی پادشاهی باور دارند دیدم که ایشان با اینکه از دید سیاسی با ما یکی نیستند با این وجود به همایش حزب مشروطه خواهان (لیبرال دموکرات) تشریف آوردند و کوشش به ایجاد همبستگی کردند و این کار ایشان را همه ارج نهادند 
 
 انتقاد سازنده و آگاهی‌ رسانی بسیار بجا است همانگونه که من در این نوشته بخودم پروانه دادم که از بدگویی انتقاد کنم ولی چون نام افراد بدگو را نبردم بدگویی نکردم زیرا به این باورم که اگر فرهنگ بدگویی را شکست دهیم و از کسی بدگویی نکنیم،  بدگویان خود به  خود گوشه نشین میشوند و آزادیخواهان پیروز میشوند

هرکسی چه بی‌ دلیل و چه با دلیل از این و‌آن بد بگوید تفرقه انداز است. برای گذار از جمهوری اسلامی به اتحاد یا لااقل همسدایی نیاز داریم. بدگویان راه سر راست و کوتاه رسیدن به هم آوایی را در هم بر هم و آشفته میکننند . چیزی که جمهوری ایران ستیز اسلامی از آن بسیار خرسند است

 برخی امروز به شاهزاده رضا پهلوی و جناب شهریار آهی زخم زبان میزنند و فردا به آن دیگری که پادشاهی خواه است یا هرکس دیگری که ممکن است جنبش ایرانیان را هماهنگ کند.  بیاییم زمان را به پرتاب سنگ و کلوخ بیکدیگر تبه نکنیم زیرا مساله امروز ایران، تعیین نوع حکومت آینده نیست بلکه آزاد سازی ایران است

بیاییم دست از عادت زشت بدگویی برداریم و بجایش هم اندیشی‌ کنیم ببینیم چه مقاومت مدنی‌ای میتواند کنشگران را دور یک برنامه اجرایی یگانه هم آوا کند. بیایم برسی‌ کنیم نقشه راه تأ استوار کردن یک همه پرسی‌ آزاد چی‌ است و چگونه مقاومت مدنی کنیم
پاینده ایران
مهران مقدس
https://kanoonfarhangparsi.com/
Present a gift to your city. Iranians are proud to present a replica of the Cyrus the Great Cylinder as a gift . to your city. It is the first declaration of human rights in history.
kanoonfarhangparsi.com
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: