بازگشت طالبان، سیل پناهجویان و ایجاد منطقه امن در داخل افغانستان'