مقام‌های ارشد عربستان و ایران در بغداد مذاکرات مستقیم انجام داده‌اند