بیست سال حضور نظامی آمریکا در افغانستان؛ آیا ارزشش را داشت؟