ابراز خوشبینی محتاطانه ایران، روسیه و آمریکا درباره مذاکرات احیای توافق برجام