سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت، واحد سوئد برگزار می کند

زادەی رنجم و پروردەی دست زحمت

سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت، واحد سوئد برگزار می کند

بە اطلاع همگان می رسانیم کە بە مناسبت ١٢ اردیبهشت (اول ماە مە)، روز یکشنبە ساعت ٧ بعد اظهر واحد سوئد سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت برنامەای در سامانە زوم برگزار می کند.
ما، شما کوشندگان راە آزادی و منافع کارگران را بە مشارکت در این برنامە فرا می خوانیم. باشد کارگران ایرانی بتوانند با فائق آمدن بر شرایط غیرانسانی زندگی خود، کە محصول ستم طبقاتی حاکمان بە آنان است بتوانند با رسیدن بە خواستەهای بر حق خود زندگی بهتری را برای خود رقم بزنند.
یار و یاور آنان باشیم.

بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: