'چرخش' در سیاست خارجی ترکیه؛ حرکت روی ریسمان باریک