جمهوری اسلامی در حال انجام «عملیات پیچیده جاسوسی» در آلمان است