کلینتون: خروج آمریکا از افغانستان پیامدهای جدی خواهد داشت