بلینکن: راه درازی تا روشن شدن نتایج مذاکرات وین باقی است