بیانیه پایانی گروه ۷؛ استقبال از مذاکرات وین و انتقاد از وضع حقوق بشر ایران