صف‌بندی براندازان و استمرارطلبان در آستانه بیعت ۱۴۰۰