وحدت رجوی با رضا پهلوی، راه حل یا انحراف و انحطاط و نابودی امید مردم

روشنگری نسبت به نظرات و راه حل های آقای محمد رضا روحانی و... در مورد « وحدت رضا پهلوی و رجوی بعنوان رهبران اپوزیسیون» ( رجوی دارای تشکیلات و سازمان یافتگی و رضا پهلوی دارای پایگاه و اقبال مردمی..، در پشت پرده طرح چنین مسائلی و دامن زدن به آن از قضا این رجو ی است که با هدف گذاری مشخص از بین بردن نفرت مردم از مجاهدین بصورت غیر مستقیم در میان نیروهای اپوزیسیون و افکار عمومی این نظر گاه را انتشار میدهد.
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: