تغییر گفتمان جهانی، منجر به تغییر سیاست‌ها در قبال اسرائیل خواهد شد