نگاهی به انچه میگذرد

*هر چند بعضی دوستان به جد معتقدند : در رای اعتراضی به رئیسی، به همتی باید رای داد وباور دارند تلاش این چند روزه برای همتی رای او را افزایش داده و در روزهای آینده نیز همچنان باید تلاش کرد تا دوست و آشنا را به این راه تشویق کنیم.. * و این را با این استلال میگویند : برنده شدن بلامنازع رئیسی به ضرر کشوراست *وی همراه تیم وهمکارانش مشابه احمدی نژاد ضربات مهلکی را به بوروکراسی، سیاست‌خارجی و داخلی و به سیاست‌های مالی و پولی کشور می‌زنند و به هیچکس هم پاسخگو نیستند.

 نگاهی به انچه می گذرد  ! (ضیآء مصباح )

* این روزها و در پی «شو» مانندهای سر گرم کننده تلویزیونی که ظریفی  در زیر نویس یکی از کانالها همزمان با پخش نوشت (پرمشغله ترین  روز را به دلیل اشتغال به تنقلات  فروشی داشته !) و  اهالی قلم  از نحوه تدارک و کم وکیف این به اصطلاح مناظره ها  «تصوری دیگر» میداشتند که درلغت نامه ها آمده : ( مباحثه و مجادله کردن ،سعی در اثبات نظر خود برای اشگار شدن حقیقت )

*تعدادی از نیک پندارهای وادی فرهنگ و اجتماع که سیاست نام گرفته ، مجری بودن امثال «عباس عبدی – از توابین بنام ،یکی از ره پویان دیوارسفا رت و ستون نویس روزی نامه  اعتماد و در مواردی امثال احمد  زید ابادی ها  »  را بهترین و مناسبترین از باب به چالش کشیدن « داوطلبان  تکیه زدن بر منصب تدارکچی بزرگ»البته در مناظره با تعریف اصولی  توصیه میکردند ....

* دگراند یشان میهن دوست و اهالی نقد و تحلیل که نمیتوانند قلم را ازغلاف برنکشند ! و درپی کوچکترین روزنه با همه هزینه پردازی «چنانکه افتد و دانی »منتشرو خوانندگان برآمده ازنگرانی توام با احساس مسئولیت وحسن استفاده ازموقعیت ،د ر پی چگونگی تفسیرها و تکمله ای بر نوشته ها - با قصد تضارب سازنده افکار و ایده ها  

 * از همه جالبتر پخش مستقیم از رسانه های برون مرزی (با بودن  صاحب نظران به دور مانده از مام میهن و اغلب نا خواسته بدلیل تنگناها، تهدیدها و تحدیدهای  تحمیل شده و بنوعی فرار مغزها ) به گستردگی عرصه جهانی  که  نا گفته ها ی بسیار بیان شد و تقریبا  فرصتی فراهم برای  بخود پرداختن و تجدید قوای منتقد ین درونی ! هر چند نا پایدار ؟

* چگونگی بازتاب دارندگان مدرک ابتدائی  ویا متولیان مرکز پژوهشهای  همین مجلس با همه «نداشتن اعتبار» به علت استقرار جماعت رانتی فاقد صلاحیتهای علمی وپیشینه  و دیگرانی که بدفعات این عرصه پر آب و چشم را  آزموده اند و آزمودن مجدد راخلاف منافع ملی و هزینه بر نمیدانند ...

* در روزگاری که تزریق «دومین واکسن »آنهم از نوع «سینو فارم  » تولید دولت فخیمه چین - که منعقد کننده اصلی پیمان 25 ساله تائید صلاحیت نشد......با مشکلات جدی  مواجه شده ودر کمال گستاخی  (عدم رعایت فاصله زمانی تزریق دو نوبت واکسن به علت در دسترس نبودن !مشابه همه القائات عادی شمرده و اعلام میشود )و باید پرتقال فروش را یافت !

* وآن دیگری معترض «به میدان در مصاف با دیپلماسی !»حتی ورود به وین را نیز بایسته ندید و افراشتن پرچم را بهانه آورد یا آوردند !و ادامه ماجرا در وین با حضور معاون نه چندان شایسته ، اما سر سپرده «بدور مانده از منافع واقعی ملی که همانا رابطه معقول و گسترده با دیگر کشورها با رعایت احترام متقابل بدون دخالت در امور داخلی وپرهیز از دشمن پنداری میباشد » که به درازا  کشانده شده و بجز نوشیدن جامی دیگر راهی نمانده ؟!

* بهر حال ورود به صحرای کربلا در مواقعی اجتناب نا پذیر مینماید، آنچه تصور نمیرفت  طی دو برنامه  تا حدودی  اولین بهتر از نشست دوم !که شاید با امر و نهی از طرف امثال همشهری (مصرف کننده انبوه « ایزی لایف » ) مواجه گردید .

* بیاد دارم تهدید کننده  «در مسجدی در نزد یکی مجموعه گنجعلیخان کرمان در دهه 30و40»همراه با اخوان خود از حمله به حتی مقامات محلی بشدت  می ترسیدند  و همین روزها «افشا کنندگان ویژگیهای عریان نشده رابه ترس ازبیان حقایق هشدارمیدهد ! »

*و آن دیگری بدون مزین بودن  به ریش !با خوش پوشی ، تسلط بزبان خارجی و لحن جذاب در حمایت از حقوق نا دیده گرفته شده زنان فرهیخته میلیونی ،با شجاعت و همسری خوش فکر - اعلام نمود «که دستور دستگیری او را در پی نقد دوران ریاست بدون کیاست بر قوه قضائیه و نداشتن مدرک معتبرو... نباید داد!»  

*این چهره نیالوده ،متخصص تا حدودی امیدوار  به رای جامعه میلیونی  خاکستری با احتمال « بغض معاویه » دلبسته، با اینکه اصلاح طلبان تحت درایت  «بهزاد نبوی » و فرزند نسبتا بی باک «شادروان اکبر شاه» وباقی  استمراریون ، البته تا لحظه نگارش متن که  او را برترین نشمرد ه اند- همچون کارگزاران فرصت طلب بشمارند!

* از سوئی «عافیت طلبان  سهم خواه محافظه کاردر حاشیه نگه داری شده » جرات اعلام شرکت نکردن « تحریم »درانتصخابات را ندارند  و دیگرانی که  در انتظار موضع گیری «سید مظلومان »که به خطبه خوانی پرداخته !و عنوان «کارپرداز بزرگ »را مطرح نمود مانده اند .

*تولیداتی بدینگونه با ادبیات ارام اما صریح با حسن استفاده از تریبون در اختیار  از دورانی نه چندان دوربا پیشنهاد تکنوکراتهای وطنی   باب شده و سیستم استفاده از این ترفند را نیز به سوپاپ های خود افزوده !؟ و چندان هم نا موفق نبوده  است !

* شجاعترین این گروه «هموطن مراغه ای »و همچنین  «چاپ کننده انبوه وجه فاقد پشتوانه و بی ارزش شده رایج»هر چند طبق فرمان و شاید نا خواسته بدون پیش بینی این روزگار« پر آب و چشم » بنظر آمده اند   و«هردومنتصب به میانه روها »و بنسبت دارای  پیشینه غیرآلوده که نگارنده در صدد تبلیغی بنفع اقایان نیست ...

*هر چند بعضی دوستان به جد معتقدند :  در رای اعتراضی به رئیسی، به همتی باید رای داد وباور دارند  تلاش این چند روزه برای همتی رای او را افزایش داده و در روزهای آینده نیز همچنان باید تلاش کرد تا دوست و آشنا را به این راه تشویق کنیم.. * و این را با این استلال میگویند : برنده شدن بلامنازع رئیسی  به ضرر کشوراست *وی همراه  تیم وهمکارانش مشابه احمدی نژاد ضربات مهلکی را به بوروکراسی،  سیاست‌خارجی و داخلی و به سیاست‌های مالی و پولی کشور می‌زنند و به هیچکس هم پاسخگو نیستند.

* این بخردان  چنین می پندارند : در دوره روحانی واقعا  مردم و اغلب رسانه ها می‌ توانستند بدون کوچکترین بازخواست  دولت  را نقد ،حتی  به صلابه بکشند.

* و البته در این میان گروهی میگویند : تا کی باید به «عمر» رای دهیم تا «زید » برنده نشود ،ایا این حد و حدود ندارد ؟ تا کی باید رای سلبی بدهیم ؟ تا کی به کاندیدای اجاره ای رای بدهیم ؟ مگر یک انسان چقدر عمر دارد که بیشتر انرا سلبی زندگی کند  ؟ ازاینکارچه چیزی عاید ملت می شود و چه کمکی به قوی شدن جمهوریت می کند ؟

*  امروزرئیس فاقد اختیار اما بسیار مسئول و پاسخگوگفت :« اگر اوضاع چنین است که داوطلبین در مناظره ها گفتند پس چرا انقلاب کردیم ! »و« در این انتخابات متوجه شدیم همه جای کشور خیلی خوب ، سالم، بی‌نقص و بی‌ایراد است، فقط اشکال در این دولتست که با  این انتخابات درست می‌شود »

* و همچنین بیان شهروندانی  که از ناتوانی در برنامه ریزی های ساده روزانه و تامین نیازهای اولیه  خانوارها میگویند و این هرج و مرج  ، ندانم کاری و نا شایستگی را بعنوان نمونه در«چگونگی کنترل نرخ کالاها » و« تزریق واکسن » که تمام روز وقت ملت را میگیرد، تجلی یا فته میبیند واینکه بدون تردید تمامی  تمهیدات حکومت را بایستی برای عبرت نشر داد تا الگوی جهانی شود .

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: