بایدن نخستین سفر خود به اروپا را با هشدار به روسیه آغاز کرد