رزمایش دریایی ایران و روسیه در نزدیکی اسرائیل، به رغم انهدام کشتی خارک