انتخابات نمایشی؛ از نامزدهای پوششی و روکشی تا کاندیدای سفارشی