پیروزی بزرگ در جمعه عبرت / نشانه های فراوان شکست رهبر