قطع 140 اصله درختان جنگلی در راستای تبلیغات انتخاباتی!