جنایتکار باپای خود به «میدان» آمده است! باستقبالش بشتابیم!

حکومت اسلامی با مهره سوخته شده ای گام دوم حیات خود را آغازکرده است. اما پرتاب خود از مداری به مداری تنگتر و خفه کننده تر خود نوعی فروپاشی بدست خویش است. این تقدیری است که تحولات جامعه و جنبش های اعتراضی با بسط دامنه کنشگری در خارج از بساط و چارچوب نظام در برابرش قرارداده و گریزی از آن نیست. آنچه را که خامنه ای اقتدار می نامد، در حقیقت در ذات خود چیزی جز ضداقتدارنیست و این پارادوکس همان چیزی است که جام شیشه ای حیات ننگین رژیم را بر زمین خواهد کوبید!

 رئیسی و نقض قواعدبدیهی حکمرانی!                                                                                                     

معمولا نظام های مستبد و جنایتکار اگر یک جو عقل داشته باشند، سعی می کنند جنایت و یویژه نمادهای رسواکننده آن را خود از جلوی صحنه دور کرده و مشمول مرورزمان نمایند تا لااقل از این طریق حافظه تاریخی جامعه بخصوص نسل های تازه  و نهادهای ناظرحقوق بشر را فعال نکنند و این درحالی است که رئیسی  هم چون پرونده زنده جنایات رژیم صحنه گردان سیاست رژیم ایران شده است. با این همه وضعیت رژیم جمهوری اسلامی برخلاف عقلانیت و قواعدبدبهی اصحاب قدرت است.  در حقیقت بحران و ناتوانی از بازتولیداقتدار خود حتی در زمینه تولیدکادرهای لازم و وفادار به خود، قابل اطمینان و امتحان پس داده بویژه با تجربه منفی که در موردبرکشیدن احمدی نژاد داشته اند چنان است که رژیم دستخوش بی اعتمادی و نگران از هر ریسمان سفید و سیاه، ناگزیرشده  که اثن قواعدبدیهی باصطلاح حکمرانی را نقض کند و کسی را به عنوان رئیس جمهور برکشد که اگر هیچ خاصتی  در گشودن گره های بحران های انباشته شده نداشته باشد، اما این خاصیت را دارد که به عنوان نمادی از جنایت علیه بشریت با استانداردهای بین المللی، با دوختن جنایت های  گذشته و حال به یکدیگر بویژه فعال کردن حافظه تاریخی جامعه و  نسل های جدید حساسیت نهادهای حقوق بشرجهانی را یکجا به روی صحنه آورد. 

در حقیقت  او برخلاف تصورخام خیالانه رژیم نه نقطه قوت که چشم اسفندیاررژیم است و این رژیم است که با یکسان انگاری کارآمدی در کشتار و حکمرانی بخودشلیک کرده است. بحران عمومی بازتولیدقدرت مهمترین ویژگی بحرانی است که کل پارادایم اسلام سیاسی را به مرز گندیدگی کامل کنونی کشانده و در تمامی تلاش های رژیم  ردپای این بحران اتوریته مشهوداست. در همین رابطه تلاش مذبوحانه سیستم برای تولیداقتدار از جمله برکشیدن رئیسی با عزم تصرف قوه مجریه و همه قوا یکجا بدست یک باند و زیرسلطه مستقیم هسته مرکزی قدرت، بدون خودزنی و تقیسم اندام خود بر ۲ ممکن نبود. خودخوارگی مصداقی از همان بحران عمومی بازتولید است که هم چون خوره ای به جان رژیم افتاده و به گونه ای گزینه فرار از مرگ را به گزینه استقبال از آن تبدیل کرده است.... پرتاب خود از مداری به مداری تنگتر و خفه کننده تر خود نوعی فروپاشی بدست خویش است. آنچه را که خامنه ای اقتدار می داند و می نامد، در حقیقت در ذات خود چیزی جز ضداقتدارنیست و این پارادوکس همان چیزی است که جام شیشه ای حیات ننگین رژیم را بر زمین خواهد کوبید! 

*-  عفو بین‌الملل خواستار پیگرد کیفری ابراهیم رئیسی به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت شد

https://per.euronews.com/2021/06/19/iran-elex-amnesty-raisi-must-be-investigated-for-crimes-against-humanity

منبع: 
http://taghi-roozbeh.blogspot.com/2021/06/blog-post_52.html#more
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: