ابراز نگرانی اروپا و آمریکا از گسترش نقض حقوق بشر و پیچیده‌تر شدن مذاکرات با روی کارآمدن