دبیر کل سازمان ملل خواستار مداخله بین المللی در موضوع سوریه شد