کرونا در سیستان و بلوچستان؛ دادستان کل استان: سردخانه‌ها از جنازه پر شده