مجمع عمومی سازمان ملل نقض حقوق بشر در ايران محکوم کرد