آغاز به انتشار نشریه "کار داخل"، دور دوم

رویکـرد اصلـی «کار داخـل» انعـکاس رویدادهـا و موضوعـات مرتبـط بـا جنبـش اجتماعــی و سیاســی جــاری در داخــل کشــور هســت و فعـلا بــه صــورت گاهنامــه منشـر می‌شـود، ولـی سـعی خواهیـم کـرد بـا نظم‌بخشـی بـه انتشـار آن، بطـور ماهانـه منتشــرش کنیــم. نوشــته‌ها، مقالات، دیدگاه‌هــا و رهنمودهــای خــود را از طریــق آدرس ایمیــل زیــر بــا مــا بــه اشــتراک بگذاریــد. دســت‌هایتان را رفیقانــه می‌فشــاریم و چشـم انتظـار یـاری شـما رفقـا و دوسـتان عزیـز هسـتیم.

نشریه "کار داخل"، دور دوم، شماره 1، با فرمت پی دی اف

برآمدی دیگر

ده سـال پیـش انتشـار نشـریه «کار داخـل» را پس از 20 شـماره در 11 اردیبهشـت 1390 متوقــف کردیــم. در طــول ســه ســال انتشــار منظـم نشـریه، رفقـا و دوسـتان بسـیاری حول نــام «کار داخــل» جمــع شــدند؛ رفقایــی کــه نــه چهره‌شــان را دیــده بودیــم و نــه نامشــان را می‌دانسـتیم؛ ولـی ارتبـاط مجـازی بـا هـر کـدام از آنهـا، مشـوق مـا بـرای ادامـه راهـی بـود کـه آگاهانـه برگزیـده بودیـم.

نشــریه توانســت محافلــی از هــواداران جنبــش فدایــی را حــول مباحــث سیاســی و تئوریــک مرتبــط بــا فدائیــان خلــق شــکل بدهــد. نشــریه، تریبونــی شــد بــرای انعـکاس صـدای فعالیـن چـپ داخل کشـور، بــرای بیــان مبــارزات طبقاتــی کارگــران و زحمتکشــان و خواســت‌های دمکراتیــک زنــان و دانشــجویان، فعالیــن ملیت‌ها و نیروهــای برابری‌طلــب و آزادیخــواه. بــر آن بودیـم کـه چـپ را نـه آرمانـی بـر فـراز اعتراضــات اجتماعــی، بلکــه نیرویــی بــا خواسـت‌های اجتماعـی و سیاسـی مشـخص معرفــی کنیــم. بــرای اتحــاد چــپ تـلاش ورزیدیـم و بـا انحرافـات حاکـم بـر جنبـش چــپ مبــارزه کردیــم. بــا ارائــه تحلیل‌هایــی از وضعیــت اجتماعــی کشــورمان، تـلاش کردیـم مسـائل سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگـی کارگــران و حقــوق بگیــران، زنــان و دانشــجویان و فعالیــن حقــوق ملیت‌هــا را از منظــر فعالیــن چــپ داخــل کشــور منعکــس کنیــم.

اســفندماه 1386 کــه اولیــن شــماره «کار داخــل» را منتشــر کردیــم دلایلــی را بــرای ضــرورت انتشــار آن برشــمردیم. از جملــه:

- فقــدان ارگانــی مطبوعاتــی بــرای سـازماندهی مبـارزات رو بـه تعمیـق کارگـران و زحمتکشــان؛

- عــدم انعــکاس شایســته مبــارزات فدائیــان داخــل کشــور؛

- نبــود رنــگ و بــوی مبــارزات داخــل کشــوری در رســانه‌هــای اپوزیســیون چــپ خــارج؛

- ممانعـت از انتشـار و انعـکاس خواسـت و نظـرات فدائیـان کمونیسـت در رسـانه‌ها؛

- عــدم کاربســت خلاقانــه و پویــای آرمان‌هــای بنیانگــذاران جنبــش فدائــی در شــرایط کنونــی میهنمــان؛

امــروز عــلاوه بــر دلایــل فــوق، ضرورت‌هــای دیگــری نیــز ایجــاب می‌کنــد کــه بــه ایــن امــر مهــم پرداختــه شــود. بنابــرایــن، در چهــل و پنجمیــن ســالروز جــان باختــن رفیــق کبیــر، فدائــی خلــق «حمیــد اشــرف» و یارانــش تصمیــم داریــم انتشــار دوبــاره «کار داخــل کشــور» را بنــا بــر ضرورت‌هـای اجتماعـی و سیاسـی زیـر شـروع کنیــم. البتــه، کمــاکان نــه ادعــا و نــه تــوان پاســخگویی کامــل بــه چنیــن ضرورت‌هایــی را داریــم؛ ولــی در حــد تــوان خویــش تـلاش خواهیــم کــرد بــرای تأثیرگــذاری بــر رونــد عمومــی مبــارزات رو بــه رشــد مــردم کشــورمان و غلبــه بــر پراکندگــی نیروهــای چــپ و بویــژه نیروهــای مختلــف فدائـی خلـق، تلفیـق مناسـبی از یـک نشـریه مکتــوب بــا ظرفیت‌هــای فضــای مجــازی و اینترنتــی را عملــی ســازیم:

1 - بحــران ســاختاری موجــود در نظــام اسـلامی حاکــم بــر ایــران در طــول چهــار دهــه گذشــته بی‌ســابقه اســت. ایــن بحــران تمامــی حوزه‌هــای ســاختاری کشــور را فراگرفتــه اســت. در ایــن میــان وضعیــت بشــدت آشــفته‌ی اقتصــادی، مهمتریــن و ملموس‌تریــن تظاهــر بحــران عمومــی کشــور می‌باشــد. روزی نیســت کــه اعتراضــات کارگــران و زحمتکشــان، زنــان، معلمــان، دانشــجویان، فعالیــن ملــی- قومــی، کنشــگران اجتماعــی و فرهنگــی و دیگــر اقشــار اجتماعــی مــردم حتــی بــر زمینـه مطالبـات بحـق صنفـی و مدنـی مـورد یـورش و سـرکوب قـرار نگیرنـد و منتقدیـن و معترضیـن بـه بنـد کشـیده نشـوند. بـا ایـن حــال مبــارزه مــردم ادامــه دارد و بیــش از پیــش نیــز عمــق می‌یابــد. آنهــا بــا اســتفاده از هــر امکانــی مخالفــت خــود را بــا کلیــت نظـام اسـامی حاکـم بـا صدایـی رسـا اعلام و رفتارهـای سیاسـی و مبارزاتـی خـود را در راسـتای گـذر از کلیـت نظـام تنطیـم می‌کنند.

اعتراضــات و تجمعــات خیابانــی شــکل سراسـری بـه خـود گرفتـه و علیرغـم فقـدان تشــکل رســمی سراســری، سیاســتگذاری اعتراضـات و دعـوت بـه حضـور در خیابـان بــرای بیــان مطالبــات و اعلام مخالفــت بــا وضــع موجــود، توســط رهبــران خــود ســاخته جنبش‌هــای اجتماعــی و کارگــری کشــور صــورت می‌گیــرد. ایــن ویژگــی، مهمتریــن مشــخصه جنبش‌های اعتراضــی اقشــار فرودســت و زحمتکــش جامعــه در ســال‌های اخیــر بــوده کــه روز بــروز نیــز تقویــت می‌شــود و بــه عنــوان یــک رفتــار سیاســی شــاخص معترضیــن و مخالفیــن وضعیــت حاکــم، جهتگیــری خــود را نشــان می‌دهــد. اعتراضــات و اعتصــاب سراســری کارگـران شـرکت‌های وابسـته بـه صنعـت نفـت و پتروشــیمی در روزهــای اخیــر، از جملــه نمونه‌هـای شـاخص ایـن رویکـرد اجتماعـی و سیاســی معترضیــن و مخالفیــن وضعیــت حاکــم بــر کشــور اســتبداد زده مــا می‌باشــد.

پاسـخ کوبنـده اکثریـت واجدیـن شـرایط رای بــه نظــام ولایــت فقیهــی در جریــان رای‌گیــری 28 خــرداد از طریــق تحریــم فعــال و مشــارکت بــدون رای در رای‌گیــری رئیــس جمهــوری اســلامی، کــه از نظــر گسـتردگی و ماهیـت مضمونـی آن در چهـار دهــه گذشــته بی‌ســابقه بــود، نقطــه اوج ایــن رویکــرد جدیــد در رونــد مبــارزات کارگـران، زحمتکشـان شـهری و روسـتایی و فعالیــن جنبش‌هــای تــوده‌ای و دمکراتیــک می‌باشـد. اینـک، فصـل نوینـی از مبـارزات مــردم ایــران شــروع شــده کــه بارزتریــن مشــخصه آن عبــور مــردم از کلیــت نظــام حاکــم فــارغ از هــر گونــه جناح‌بندی‌هــای آن می‌باشــد. ایــن وضعیــت نشــان می‌دهــد کــه در کنــار مهیــا بــودن شــرایط عینــی گــذر از جمهــوری اسلامی، تشــکل‌یابی و ســازمان‌گری معترضیــن و مخالفیــن نظــام بــا هــدف تامیــن شــرایط مطلــوب ذهنــی، بــه ضــرورت روز تبدیــل شــده اســت و بایــد مــورد توجــه نیروهــای ترقیخــواه و بویــژه نیروهــای چــپ قــرار بگیــرد.

2 - جنبــش کارگــری مــا بعــد از 42 ســال هنـوز از یـک شـرایط ذهنی لازم بـرای ایجاد دگرگونی‌هـای اساسـی در وضعیـت اقتصـادی، سیاســی و اجتماعــی خــود بــه دور اســت. بیــکاری، تشــدید روزافــزون فقــر، تعمیــق شــکاف طبقاتــی، فروپاشــی بنیان‌هــای معیشــتی خانوارهــا در کنــار ضدیــت نظــام سیاســی و حقوقــی حاکــم بــر کشــور بــا هــر گونــه تشــکل‌یابی و ســازمان‌گری، ســلب حـق اعتـراض کارگـران نسـبت بـه سیاسـت‌های ضدکارگــری صاحبــان ســرمایه و ابزارهــای تولیـد، سـرکوب بیرحمانـه حتـی مبـارزات صنفــی آنــان، تشــدید هدفمنــد فشــارهای اقتصــادی و معیشــتی بــر خانواده‌هــای معترضیــن از جملــه عواملــی هســتند کــه باعــث شــده‌اند تــداوم و اســتمرار مبــارزات و تشـکل‌یابی کارگـران و زحمتکشـان کشـور تحــت تاثیــر جــدی قــرار بگیــرد. در چنیــن شــرایطی بــردن آگاهــی طبقاتــی و دانــش اجتماعـی بـه میـان توده‌هـای کار و زحمـت، ایجــاد شــرایط مســاعد بــرای هم‌فکــری و تبـادل تجـارب مبارزاتـی، ترویـج ضـرورت تشــکل‌یابی و ســازمان‌گری کارگــران و زحمتکشـان بـه وظیفـه مبـرم نیروهـای چـپ تبدیـل شـده اسـت. نشـریه «کار داخـل» بـه ســهم خــود تـلاش خواهــد کــرد در ایــن راســتا در کنــار کارگــران و زحمتکشــان، حامیـان و مدافعیـن مبـارزات کارگـری، فدائیـان خلـق و دیگـر نیروهـای چـپ انقلابـی باشــد و در میــدان اصلــی مبــارزه حضــور خــود را تــداوم بخشــد.

3 - چــپ، همــواره نقشــی تعییــن کننــده در تحــولات اجتماعــی کشــور داشــته اســت. متاســفانه پراکندگــی ســازمانی نیروهــای چــپ، یکــی از آســیب‌های جــدی جنبــش ضــد اســتبدادی و ضــد ســرمایه‌داری جــاری در کشــور می‌باشــد کــه تحــت تاثیـر عوامـل محتلـف عینـی و ذهنـی شـکل گرفتـه و مـا در «ارزش‌هـای پایـه‌ای» خـود بـه آنهـا اشـاره کردیـم. انتشـار دوبـاره نشـریه «کار داخـل» در راسـتای تقویـت نقـش و تاثیرگــذاری چــپ در حیــات سیاســی و اجتماعــی مــردم ایــران و بویــژه مبــارزات صنفـی، سیاسـی و طبقاتـی کارگـران و زحمتکشـان کشـور می‌باشـد. مـا از هـر گونـه اتحـاد مبتنـی بـر وجـوه مشـترک سیاسـی و برنامـه‌ای در بیـن نیروهـای چـپ، و از هـر اقـدام عملـی در جهـت وحـدت سیاسـی و سـازمانی جریانـات فدایـی خلـق حمایـت خواهیـم کـرد.

رفقای فدایی خلق، فعالین چپ، نیروهای آزادیخواه و برابری‌طلب!!

 تجربــه چندیــن ســال انتشــار نشــریه «کار داخــل کشــور» بــه مــا نشــان داد کــه نشـریات مکتـوب در کشـور مـا، کمـاکان کارآیـی، پایـداری و تـوان سـازمان‌گری خـود را حفــظ کرده‌انــد. بویــژه آنکــه، کافــی نبــودن پوشــش شــبکه اینترنتــی در کشــور، نداشـتن تـوان مالـی اکثریـت اقشـار فرودسـت و زحمتکـش جامعـه بـرای بهره‌منـدی از اینترنــت، فیلتراســیون گســترده ســایت‌های اپوزیســیون بویــژه چــپ و تهدیدهــای امنیتـی، امـکان برقـراری ارتباطـی گسـترده و مـداوم بـا مخاطبـان را عمـا غیرممکـن و یــا ناکارامــد کــرده اســت. بــه همیــن دلیــل، مــا «»کار داخــل کشــور» را مجــددا بــه صـورت مکتـوب منتشـر می‌کنیـم تـا رفقـای مـا، فدائیـان خلـق و فعالیـن چـپ داخـل کشـور، آن را بازنشـر کـرده و بـه اشـکال مختلـف در محیـط کار و زندگـی خـود در اختیـار آنهایـی کـه امـکان دسترسـی بـه فضـای مجـازی و اینترنتـی را ندارنـد، قـرار دهنـد. مـا از ایـن طریـق تلاش می‌کنیـم صدایـی باشـیم از جانـب فدائیـان خلـق در مبـارزات اجتماعـی و سیاسـی مـردم ایـران و مبـارزات صنفـی و طبقاتـی کارگـران و زحمتکشــان میهنمــان. مــا اقــدام خــود را مکمــل دیگــر صداهــای چــپ کشــورمان می‌دانیــم.

 نشـریه «کار داخـل» کارکـرد سـازمانی و حزبـی نـدارد و بـه هیـچ وجـه بـه دنبـال ایجــاد تشــکیلات نیــز نمی‌باشــد. مــا بدیــل هیــچ جریــان سیاســی نیســتیم و تنهــا بــه عنــوان گروهــی از «فدائیــان خلــق» تـلاش می‌کنیــم در چارچــوب یــک فعالیــت رسـانه‌ای ضمـن حمایـت از جنبـش چـپ و مبـارزات آن، کاسـتی‌ها و انحرافـات آن را نیـز نقـد کنیـم. بنابـر ایـن، از تمـام رفقـای فدایـی خلـق، فعالیـن چـپ، نیروهـای آزادیخـواه و برابـری‌طلـب انتظـار داریـم کـه بـرای پربـار شـدن و تـداوم انتشـار آن مـا را یـاری کننـد.

 رویکـرد اصلـی «کار داخـل» انعـکاس رویدادهـا و موضوعـات مرتبـط بـا جنبـش اجتماعــی و سیاســی جــاری در داخــل کشــور هســت و فعـلا بــه صــورت گاهنامــه منشـر می‌شـود، ولـی سـعی خواهیـم کـرد بـا نظم‌بخشـی بـه انتشـار آن، بطـور ماهانـه منتشــرش کنیــم. نوشــته‌ها، مقالات، دیدگاه‌هــا و رهنمودهــای خــود را از طریــق آدرس ایمیــل زیــر بــا مــا بــه اشــتراک بگذاریــد. دســت‌هایتان را رفیقانــه می‌فشــاریم و چشـم انتظـار یـاری شـما رفقـا و دوسـتان عزیـز هسـتیم.

 با امید به پیروزی کارگران و زحمتکشان

com.gmail@kardakhel1400

com.yahoo@ka

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: