خاموشی‌های پی در پی، دشواری‌ تازه مردم ،تقصیر مردم چیست و مقصر وضع کیست؟