نوجوان زخمی اعتراضات اهواز در بیمارستان 'جان خود را از دست داد