کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل: بشار اسد سقوط خواهد کرد