حمایت‌های گسترده هنرمندان، تشکل‌ها و اقشار مختلف از اعتراضات خوزستان