فرح پهلوی: همه تلاش جمهوری اسلامی برای نادیده گرفتن دستاوردهای دوران پهلوی بیهوده بود