اعتراضات در چند شهر خوزستان میان بازداشت‌های گسترده، موج حمایت در تبریز، بجنورد و سقز