شعار "مرگ بر دیکتاتور" و "خامنه‌ای حیا کن، مملکتو رها کن" در مرکز تهران