ایران برای سه ماه آذوقه و کالاهای اساسی ذخیره می کند