اعتراض و شعار علیه خامنه‌ای در تجمع جشن پیروزی نشان از چه دارد؟

دراین گفتگو درباره تداوم اعتراضات و سرایت هرچه بیشتر آن به شهرهای گوناگون چمله گفتم که تظاهرات امروز در تهران و کارگران هفت تپه و به مناسبت جشن پیروزی پرسپولیس نشانگر آن است که جامعه هرچه بیشتر از جنبش های مطالباتی به سوی اعتراضات ساختار شکن گام برمیدارد.

  یعنی اگر خیزش های خوزستان، همچون جنبش های دی 96 و 98 در اعتراض به بدتر شدن اوضاع (گسترش فقر و بیکاری، گرانی بنزین، بی آبی و...) صورت گرفته است، تظاهرات پس از پایان مسابقه فوتبال یا در جلوی تئاتر شهر تهران  و در شهر های  دیگر نشانگر گامی تعرضی در این اعتراضات به شمار می رود که آینده آن بسته به میزان تدوام این حرکت ها است. هچنین این نشانگر آن است که گرایش به همبستگی عمومی هرچه بیشتر بالا می گیرد. این اعتراضات همچون دی و آبان 06 و 98 دیگر تنها به دلیل معضلات یکسان و مشترک صورت نمی گیرد، بلکه گاه تنها جنبه حمایت از دیگر اعتراضات (نظیر خوزستان) را دربردارد. امری که زمینه فراورئیدن این اعتراضات به خیزش همگانی را هموارتر میکند. در عین حال گفتم خیزش دی ماه و آبان ماه، بیشتر خیزش تهیدستان و در شهرهای کوچک و حاشیه  بود. حال آن که در این اعتراضات حضور متکثر و چند گانه مرکز و پیرامون، گروه های اتنیکی گوناگون (عرب های خوزستان و لرستان آذربایجان) کارگری و دانشجویی و طبقه متوسط، زنان و جوانان و جنبش های محیط زیستی درآن پررنگ تر شده است. درهم آمیختن این جنبش ها و گفتمان های دمکراسی و عدالت، محیط زیست و برابری جنسیتی و رفع تبعیض یاری می رساند که در برابر گفتمان های نوستالژیک و گذشته گرا، گرایش ها و گفتمان های ترقی خواه و آینده نگر در این جنبش ها گسترش یابد. من نسبت به آینده این جنبش ها ابراز خوش بینی کردم و گفتم گرچه هنوز  با فراگیرشدن درخور این اعتراضات روبرو نیستیم و منتظر سرکوب این خیزش ها باید بود، اما حکومت را ناتوان از محو این اعتراضات می بینم و از ناتوانی حکومت درپاسخ دادن به مطالبات این اعتراضات سخن گفتم. به عبارت دیگر حکومت جز سرکوب راه دیگری پیش رو ندارد. تساهل حکومت در سرکوب قاطع اعتراضات، می تواند به فراگیری برق آسای این اعتراضات بیانجامد و سرکوب خونین و خشن تر آن، می تواند موج گسترده تری از انزجار و اعتراضات و نزدیک تر کردن زمان انفجار اجتماعی بزرگ را در بر داشته باشد

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: