هفدهمین روز قیام تشنگان؛ حمایت مشهد و شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد